POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach serwisu internetowego www.nateadesign.pl.

Administratorem strony jest Natalia Winiarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Natea Design Natalia Winiarz, pod adresem: ul. Lecha 3, 62-025 Kostrzyn, wpisaną do CEIDG RP pod Numerem Identyfikacji Podatkowej: 782-236-44-30, adres e-mail: info@nateadesign.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Natalia Winiarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Natea Design Natalia Winiarz, pod adresem: ul. Lecha 3, 62-025 Kostrzyn, wpisaną do CEIDG RP pod Numerem Identyfikacji Podatkowej: 782-236-44-30,

 2. Strona – strona internetowa serwisu dostępna pod adresem www.nateadesign.pl,

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz newslettera, formularz w celu pobrania bezpłatnych materiałów oraz inne.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 3. W czasie korzystania z serwisów należących do Natea Design Natalia Winiarz Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza newslettera lub pobrania bezpłatnych produktów, przetwarzane są w celu marketingowym i handlowym. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.

 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach zapisu na newsletter oraz otrzymywania bezpłatnych materiałów tj. imię oraz adres e-mail przetwarzane są w celu zwracania się do Użytkownika po imieniu oraz przesyłania Użytkownikowi newslettera.

 6. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu elektronicznego tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania/firmy, numer NIP, nazwa firmy, przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej , w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup.

 7. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu fizycznego tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania/firmy, numer NIP, nazwa firmy, przetwarzane są w celu realizacji umowy – przyjęcia oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup.

 8. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

 9. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 10. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

 11. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

 12. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 13. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia na podstawie zasad określonych w art. 16-21 RODO:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  3. prawo do przenoszenia danych,

  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 14. Aby skorzystać z praw wymienionych w pkt. 13a-d, wystarczy, że Użytkownik wyśle wiadomość na adres: info@nateadesign.pl z informacją z jakiego prawa chce skorzystać oraz jakie zmiany chce nanieść.

 15. Dane przekazane w ramach newslettera będą przechowywane w bazie Administratora przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy. W każdej chwili Użytkownik będzie mógł wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera.

 16. Dane przekazane w ramach zamówienia produktu elektronicznego oraz fizycznego będą przechowywane tylko na czas realizacji przedmiotu zamówienia. A w przypadku wystawienia faktury – na czas wymagany odpowiednio w przepisach Kodeksu Cywilnego.


§ 3
Newsletter

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Natea Design Natalia Winiarz wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala Natea Design Natalia Winiarz zwracać się do Użytkowników po imieniu.

 1. Natea Design Natalia Winiarz zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Natea Design rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).


§
4
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 3. Administrator korzysta z następujących plików cookies:

  1. cookies Google Analytics

  2. cookies Facebooka, Pixel Facebooka

  3. cookies Disqusa

  4. cookies wtyczki społecznościowej (Instagram, Facebook)

 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 5. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 5
Inne technologie

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

  2. kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.

§ 6
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.